separator separator

Korisni savjeti

 • PIN (tajni broj) zapamtite i čuvajte u tajnosti. Nemojte ga čuvati zapisanog pored kartice ili na samoj kartici. PIN niste dužni priopćiti nikome, pa ni djelatnicima policije ili Erste Card Cluba.
 • Ne čuvajte svoju karticu zajedno s gotovinom ili čekovnom knjižicom.
 • Ne odgovarajte ni na kakve e-mail poruke navodno od Diners Cluba i nipošto ne popunjavajte obrasce s detaljnim podacima o kartici, broju računa ili stanja na računu. U slučaju primitka takvog e-maila odmah obavijestite Erste Card Club.
 • Novu karticu potpišite odmah po primitku na predviđenom mjestu na poleđini kartice.
 • Staru karticu kojoj je istekao rok valjanosti, prerežite kroz magnetsku traku te je vratite u Erste Card Club. Kartica čija je valjanost istekla ili je zbog bilo kojeg razloga poništena, ne smije se koristiti.
 • Zapišite brojeve Vaših kartica i brojeve telefona na koje možete prijaviti krađu ili nestanak te ih čuvajte odvojeno od samih kartica.
 • U slučaju da korisnik kartice ima reklamaciju na korištenje kartice pisanim putem je dužan dostaviti reklamaciju u Erste Card Club. Krajnji rok za podnošenje reklamacije je 25 dana od datuma računa.
 • Ukoliko korisnik nakon prijave nestanka pronađe karticu, ne smije ju koristiti, već je o tome dužan obavijestiti Erste Card Club.
 • Kartica glasi na ime korisnika, neprenosiva je i izdaje se na rok prema Odluci Erste Card Club-a.
 • Kartica je vlasništvo Erste Card Club-a i na njezin zahtjev korisnik kartice obvezan ju je odmah prerezanu vratiti.
 • Erste Card Club ne preuzima odgovornost za kvalitetu robe i usluga kupljenih karticom. Reklamacije roba i usluga korisnik rješava na prodajnom mjestu.
 • Vaša kartica mora biti prihvaćena na prodajnom mjestu i bankomatu na kojem je istaknuta njena oznaka (Diners Club).

U slučaju bilo kakvih pitanja ili poteškoća možete se javiti na broj telefona Službe informacija i reklamacija: 01 4929 555